Dịch vụ thiết kế sản phẩm để xuất khấu có được hưởng thuế suất 0%?

[ Bạn hỏi – Gonna Pass trả lời ] Dịch vụ thiết kế sản phẩm để xuất khấu có được hưởng thuế suất 0%?