Giám đốc không nhận lương tại Việt Nam có phải nộp thuế TNCN không?

Giám đốc không nhận lương tại Việt Nam có phải nộp thuế TNCN không?