phân bổ tiền nhà

Tiêu thức phân bổ tiền nhà dùng chung khi tính thuế TNCN