Quy định về các trường hợp phải đăng ký hoặc thông báo hoạt động khuyến mại

Quy định về các trường hợp phải đăng ký hoặc thông báo hoạt động khuyến mại