Sơ đồ tổng quát thuế với hoạt động chuyển nhượng vốn