tài sản cố định

So sánh chi phí trả trước, tài sản và chi phí khi mua hàng