thông báo hoạt động khuyến mại

Quy định về các trường hợp phải đăng ký hoặc thông báo hoạt động khuyến mại