Thuế tncn với cá nhân không cư trú

Giám đốc không nhận lương tại Việt Nam có phải nộp thuế TNCN không?