Xuất hoá đơn bằng ngoại tệ

xuat hoa don bang ngoai te