Thuế ở Đài Loan – Taxes in Taiwan – 台湾的税收

3459

Bài viết tóm tắt thông tin về chính sách thuế ở Đài Loan. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thuế là Bộ Tài chính, một phần của Viện Hành chính, là cơ quan chính phủ cao nhất chịu trách nhiệm thực hiện các chính sách thuế và giám sát việc phân cấp và thu thuế. Thuế áp dụng ở cả cấp Trung ương và địa phương.

1/ Thuế Trung Ương (Thuế quốc gia)
Hai loại thuế lớn tồn tại ở cấp quốc gia là

 • > Thuế hải quan: do Tổng cục Hải quan quản lý, có văn phòng địa phương trên khắp cả nước
 • > Thuế nội địa, do các cơ quan quản lý thuế quốc gia trực thuộc chính phủ trung ương chịu trách nhiệm giám sát, gồm
  • Thuế giá trị gia tăng:
  • Thuế thu nhập;
  • Thuế bất động sản và quà tặng;
  • Thuế thuốc lá và rượu;
  • Thuế hàng hóa;
  • Thuế giao dịch chứng khoán; Và
  • Thuế giao dịch tương lai

 

2/ Thuế địa phương

Các đô thị, quận và thành phố riêng lẻ thành lập Văn phòng quản lý thu và chịu trách nhiệm thu nhiều loại thuế, bao gồm:

 • Thuế đất nông nghiệp
 • Thuế giá trị đất
 • Thuế tăng giá trị đất
 • Thuế nhà
 • Thuế giấy phép xe
 • Thuế chứng thư
 • Thuế trước bạ
 • Thuế giải trí

Một số thông tin cơ bản về các sắc thuế thường gặp bao gồm

1/ Thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân thu theo biểu thuế lũy tiến từng phần 5 bậc với thuế suất cao nhất là 40% như sau:

2/ Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng thuế suất 20%, trừ một số trường hợp miễn thuế theo quy định:

3/ Thuế giá trị gia tăng

Thuế suất VAT thông thường là 5%. Đối với việc bán hàng hóa, dịch vụ liên quan đến xuất khẩu, thuế GTGT giảm xuống 0%.

English Version

Tax System include National Taxes and Local taxes

 • > 1/ Central Tax (National Tax): Two major taxes exist at the national level viz
  • > Customs tax: managed by the General Department of Customs, with local offices across the country
  • > Domestic taxes, overseen by national tax administrations under the central government, include VAT tax; Income Tax; Property and gift taxes; Tobacco and alcohol taxes; Goods tax;
   Securities transaction tax; And Futures trading tax
 • > 2/ Local taxes: Individual municipalities, counties, and cities establish Revenue Administration Offices and are responsible for collecting a variety of taxes, including: Agricultural land tax; Land value tax; Tax to increase land value; House tax; Vehicle license tax; Certificate tax; Registration tax; Entertainment tax

Some basic information about common taxes includes:

 • > Personal income tax: Personal income tax is collected according to a 5-step progressive tax schedule with the highest tax rate of 40%
 • > Corporate income tax: Corporate income tax applies a tax rate of 20%, except for some tax exemption cases
 • > Value added tax: The normal VAT rate is 5%. For the sale of export-related goods and services, VAT is reduced to 0%.

[collapse]
中文版

税收制度包括国家税和地方税

> 1/ 中央税(国家税):国家层面存在两种主要税种,即
> 海关税费:由海关总署管理,在全国各地设有地方办事处
> 国内税种由中央国家税务机关监管,包括增值税; 所得税; 财产税和赠与税; 烟草和酒精税; 货物税;
证券交易税; 和期货交易税
> 2/ 地方税:各直辖市、县、市设立税务管理局,负责征收各种税种,包括: 农业土地税; 土地增值税; 税收以增加土地价值; 房屋税; 车辆牌照税; 证书税; 登记税; 娱乐税
有关常见税费的一些基本信息包括:

> 个人所得税:个人所得税按五级累进税表征收,最高税率为40%
> 企业所得税:企业所得税适用20%的税率,部分免税情况除外
> 增值税:正常增值税税率为 5%。 对于出口相关商品和服务的销售,增值税降至 0%。

[collapse]

Website Tổng cục Thuế (Department of Tax – DOT) của Đài Loan: https://www.dot.gov.tw/Eng

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế – Đào tạo: Ms Huyền – 094 719 2091
Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty TNHH Gonnapass
Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: hotro@gonnapass.com
Website: https://gonnapass.com
Hotline/ Zalo : 0888 942 040
avatar
admin

Nếu bạn thích bài viết, hãy thả tim và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Ý kiến bình luận

You cannot copy content of this page