Thuế FCT

Những trường hợp nhập khẩu hàng hóa phải chịu thuế nhà thầu
Lưu ý về thuế khi làm hợp đồng mua dịch vụ của nước ngoài
Thuế nhà thầu trong trường hợp dịch vụ mua dùng cho nước ngoài
Hoàn trả tiền lương cho công ty mẹ tại nước ngoài
LỊCH NỘP CÁC LOẠI TỜ KHAI, BÁO CÁO THUẾ NĂM 2019
Nghĩa vụ thuế nhà thầu có phát sinh không khi lãi vay được nhập gốc hoặc lãi vay được tính tăng giá trị phần vốn góp?
Quy định về cưỡng chế nợ thuế
Hướng dẫn đăng ký mã số thuế nhà thầu
Ấn định thuế với khoản vay không tính lãi hoặc lãi suất 0%
Hạch toán trường hợp hải quan ấn định lại giá tính thuế