Quản lý hành nghề kế toán kiểm toán ở Việt Nam

1510

Các văn bản pháp lý về quản lý hành nghề kế toán kiểm toán ở Việt Nam và hoạt động của các công ty dịch vụ về kế toán kiểm toán

Hệ thống văn bản pháp lý

Chứng chỉ hành nghề kế toán kiểm toán CPA

Lĩnh vực (Segment) Kế toán (Accounting) Kiểm toán (Audit)
Luật

Law

88_2015_QH13

88_2015_QH13_En_Luat Ke toan 88_2015_QH13_Vn_Luat Ke toan

67_2011_QH12

67_2011_QH12_En_Luat kiem toan doc lap

67_2011_QH12_Vn_Luat kiem toan doc lap

Nghị định

Decree

174_2016_ND-CP

174_2016_ND-CP_En_Huong dan Luat Ke toan

174_2016_ND-CP_Vn_Huong dan Luat Ke toan

17_2012_ND-CP

17_2012_ND-CP_En_Huong dan Luat kiem toan doc lap

17_2012_ND-CP_Vn_Huong dan Luat kiem toan doc lap

Kiểm toán đơn vị có lợi ích công chúng: 84_2016_ND-CP (Và các văn bản sửa đổi)

05_VBHN-BTC_Vn_Kiem toan don vi co loi ich cong chung

84_2016_ND-CP_En_Kiem toan don vi co loi ich cong chung

84_2016_ND-CP_Vn_Kiem toan don vi co loi ich cong chung

134_2020_ND-CP_En_Kiem toan don vi co loi ich cong chung

134_2020_ND-CP_Vn_Kiem toan don vi co loi ich cong chung

151_2018_ND-CP_En_Kiem toan don vi co loi ich cong chung

151_2018_ND-CP_Vn_Kiem toan don vi co loi ich cong chung

Đạo đức nghề nghiệp

Ethics

70_2015_TT-BTC_Chuan muc dao duc ke toan kiem toan  70_2015_TT-BTC_Chuan muc dao duc ke toan kiem toan
Thông tư 1. Thi chứng chỉ kế toán, kiểm toán viên CPA

CPA Exam

91_2017_TT-BTC

91_2017_TT-BTC_En_Quan ly thi va cap chung chi CPA

91_2017_TT-BTC_Vn_Quan ly thi va cap chung chi CPA

91_2017_TT-BTC

91_2017_TT-BTC_En_Quan ly thi va cap chung chi CPA

91_2017_TT-BTC_Vn_Quan ly thi va cap chung chi CPA

2. Đăng ký hành nghề 296_2016_TT-BTC

297_2016_TT-BTC

Hợp nhất: 45_2020_VBHN-BTC

45_2020_VBHN-BTC_Vn_Giay chung nhan du dieu kien kinh doanh dich vu ke toan

296_2016_TT-BTC_En_Giay chung nhan dang ky hanh nghe dich vu ke toan

296_2016_TT-BTC_Vn_Giay chung nhan dang ky hanh nghe dich vu ke toan

297_2016_TT-BTC_En_Giay chung nhan du dieu kien kinh doanh dich vu ke toan 297_2016_TT-BTC_Vn_Giay chung nhan du dieu kien kinh doanh dich vu ke toan

202_2012_TT-BTC (Công khai danh sách hành nghề)

203_2012_TT-BTC

Hợp nhất: 41_2020_VBHN-BTC

41_2020_VBHN-BTC_Vn_Cong khai danh sach kiem toan vien hanh nghe

202_2012_TT-BTC_En_Cong khai danh sach kiem toan vien hanh nghe

202_2012_TT-BTC_Vn_Cong khai danh sach kiem toan vien hanh nghe

203_2012_TT-BTC_En_Giay chung nhan du dieu kien kinh doanh dich vu kiem toan

203_2012_TT-BTC_Vn_Giay chung nhan du dieu kien kinh doanh dich vu kiem toan

2. Cập nhật kiến thức 292_2016_TT-BTC 44_2019_TT-BTC

Hợp nhất: 44_2020_VBHN-BTC

44_2019_TT-BTC_Cap nhat kien thuc

44_2020_VBHN-BTC_Cap nhat kien thuc 292_2016_TT-BTC_Vn_Cap nhat kien thuc

150_2012_TT-BTC

56_2015_TT-BTC

Hợp nhất: 40_2020_VBHN-BTC

40_2020_VBHN-BTC_Vn_Cap nhat kien thuc kiem toan

56_2015_TT-BTC_En_Cap nhat kien thuc kiem toan

56_2015_TT-BTC_Vn_Cap nhat kien thuc kiem toan

150_2012_TT-BTC_En_Cap nhat kien thuc kiem toan

150_2012_TT-BTC_Vn_Cap nhat kien thuc kiem toan

3. Báo cáo hàng năm 39_2020_TT-BTC

40_2020_TT-BTC

39_2020_TT-BTC_Vn_Che do bao cao dich vu ke toan kiem toan

40_2020_TT-BTC_En_Che do bao cao dich vu ke toan kiem toan qua bien gioi

40_2020_TT-BTC_Vn_Che do bao cao dich vu ke toan kiem toan qua bien gioi

39_2020_TT-BTC

40_2020_TT-BTC

39_2020_TT-BTC_Vn_Che do bao cao dich vu ke toan kiem toan

40_2020_TT-BTC_En_Che do bao cao dich vu ke toan kiem toan qua bien gioi

40_2020_TT-BTC_Vn_Che do bao cao dich vu ke toan kiem toan qua bien gioi

4. Kiểm tra, kiểm soát dịch vụ 09_2021_TT-BTC

09_2021_TT-BTC_En_Kiem tra hanh nghe ke toan

09_2021_TT-BTC_Vn_Kiem tra hanh nghe ke toan

157_2014_TT-BTC

Hợp nhất: 43_20_VBHN-BTC

43_20_VBHN-BTC_Vn_Kiem soat chat luong dich vu kiem toan

157_2014_TT-BTC_En_Kiem soat chat luong dich vu kiem toan

157_2014_TT-BTC_Vn_Kiem soat chat luong dich vu kiem toan

 

5. Xử phạt 41_2018_ND-CP

41_2018_ND-CP_En_Xu phat ke toan kiem toan

41_2018_ND-CP_Vn_Xu phat ke toan kiem toan

41_2018_ND-CP

41_2018_ND-CP_En_Xu phat ke toan kiem toan

41_2018_ND-CP_Vn_Xu phat ke toan kiem toan

Dự thảo điều chỉnh cập nhật điều kiện hành nghề

Tính đến ngày 29/2/2024, trên cả nước có 162 doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán và 429 kế toán viên hành nghề. Theo Bộ Tài chính, thời gian tới, Bộ sẽ nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án sửa đổi về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, đảm bảo tính nhất quán và hợp lý về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và đại lý thuế.

Hiện có 162 doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Hiện nay, việc thẩm định, cấp phép kinh doanh dịch vụ kế toán được thực hiện theo quy định tại Luật Kế toán 2015; Luật Quản lý thuế 2019; Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và một số thông tư.

Về tình hình các doanh nghiệp và cá nhân hành nghề dịch vụ kế toán, theo thống kê của Bộ Tài chính cho thấy, năm 2017 có 83 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và 265 kế toán viên hành nghề. Năm 2018 có 91 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và 299 kế toán viên hành nghề. Năm 2019 có 118 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và 322 kế toán viên hành nghề.

Đến năm 2020 có 135 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và 386 kế toán viên hành nghề. Năm 2021 có 151 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và 418 kế toán viên hành nghề. Năm 2022 có 152 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và 375 kế toán viên hành nghề. Năm 2023 có 159 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và 425 kế toán viên hành nghề. Tính đến ngày 29/2/2024, trên cả nước có 162 doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán và 429 kế toán viên hành nghề.

Khắc phục những bất cập trong kiểm tra, giám sát

Thời gian qua đã có nhiều quy định chế tài xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính, kế toán viên hành nghề và doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán. Ngoài chế tài xử lý vi phạm hành chính, đối với một số hành vi vi phạm khác, người hành nghề dịch vụ kế toán và đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán còn có thể bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán, hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán đối với các cá nhân; Đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán hoặc thu hồi Giấy chứng nhận đủ đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán đối với doanh nghiệp…

Theo đó, năm 2022, đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 18 trường hợp qua kiểm tra trực tiếp và 7 trường hợp qua giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ thông báo, báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và người hành nghề dịch vụ kế toán. Ngoài ra trong năm 2022 có 3 kế toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán và 1 doanh nghiệp bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán.

Năm 2023, đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính đối với 13 trường hợp qua kiểm tra trực tiếp và 16 trường hợp qua giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ thông báo, báo cáo của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và người hành nghề dịch vụ kế toán. Ngoài ra trong năm 2023 có 1 kế toán viên hành nghề bị đình chỉ hành nghề dịch vụ kế toán và 1 doanh nghiệp bị đình chỉ kinh doanh dịch vụ kế toán.

Theo quy định của Luật Quản lý thuế 2019 thì tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế chỉ được cung cấp dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, trên thực tế, hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán đều có quy mô nhỏ và vừa, đồng thời đa số khách hàng của các doanh nghiệp dịch vụ kế toán đều là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Vì vậy, quy định nêu trên tại Luật Quản lý thuế 2019 đã tạo ra sự không công bằng về điều kiện kinh doanh giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và đại lý thuế trong việc kinh doanh dịch vụ kế toán. Từ đó, dẫn đến khó khăn, bất cập trong công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện kinh doanh dịch vụ kế toán.

Để đảm bảo tính công bằng giữa các doanh nghiệp, trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án sửa đổi về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán trong Luật Kế toán 2015 và Luật Quản lý thuế 2019 để đảm bảo tính nhất quán và hợp lý về điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán giữa các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kế toán và đại lý thuế.

English Version

English Summary

List of documents on accounting and auditing management – Legal base for CPA in Vietnam

Field Accounting Auditing
Law Law No. 88/2015/QH13 Law No. 67/2011/QH12
Decree Decree No. 174/2016/ND-CP Decree No. 17/2012/ND-CP

Decree No. 84/2016/ND-CP

(And related amended documents)

Professional ethics Circular No. 70/2015/TT-BTC Circular No. 70/2015/TT-BTC
CPA certification exam Circular No. 91/2017/TT-BTC Circular No. 91/2017/TT-BTC
Punishment Decree No. 41/2018/ND-CP Decree No. 41/2018/ND-CP
Circular Professional registration | Circular No. 296/2016/TT-BTC
Circular No. 297/2016/TT-BTC
Consolidated: Decree No. 45/2020/VBHN-BTC2. Knowledge update | Circular No. 292/2016/TT-BTC
Circular No. 44/2019/TT-BTC
Consolidated:3. Annual report | Circular No. 39/2020/TT-BTC
Circular No. 40/2020/TT-BTC |4. Inspection and control of services | Circular No. 09/2021/TT-BTC |
2. Circular No. 202/2012/TT-BTC (Public list of professions)
Circular No. 203/2012/TT-BTC
Consolidated: Decree No. 41/2020/VBHN-BTC2. Circular No. 150/2012/TT-BTC
Circular No. 56/2015/TT-BTC
Consolidated: No. 40/2020/VBHN-BTC |3. Circular No. 39/2020/TT-BTC
Circular No. 40/2020/TT-BTC |4. Circular No. 157/2014/TT-BTC
Consolidated: No. 43/2020/VBHN-BTC |

[collapse]

Biên soạn: Nguyễn Việt Anh – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Liên hệ tư vấn dịch vụ Kế toán – Thuế – Đào tạo: Ms Huyền – 094 719 2091

Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty TNHH Gonnapass
Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội
Email: hotro@gonnapass.com
Website: https://gonnapass.com
Hotline/ Zalo : 0888 942 040
avatar
admin

Nếu bạn thích bài viết, hãy thả tim và đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Ý kiến bình luận

You cannot copy content of this page