chi phí lương của công ty tnhh một thành viên do cá nhân làm chủ có được trừ không

Chi phí tiền lương Công ty TNHH Một thành viên do cá nhân làm chủ