danh sách thanh kiểm tra thuế

Quy trình tổng quát về thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp và thời hạn