Doanh nghiệp chế xuất

trường hợp không phải làm thủ tục hải quan với EPEs