giảm trừ gia cảnh

giảm trừ người phụ thuộc
tăng mức giảm trừ gia cảnh