hành nghề bằng chứng chỉ đại lý thuế

Người có chứng chỉ đại lý thuế có được đăng ký hành nghề tại nhiều doanh nghiệp hay không?