thuế thu nhập doanh nghiệp

chi phí đi công tác nước ngoài là chi phí được trừ