Thuế TNCN do công ty nộp thay đối với thu nhập toàn cầu có được trừ không?

Thuế TNCN do công ty nộp thay