Tổng quát cơ chế thu thuế với nhà thầu nước ngoài

Thuế nhà thầu đối với kinh doanh thương mại điện tử ( dự thảo )