Tỷ giá tính thuế TNCN xác định như thế nào?

Tỷ giá tính thuế TNCN xác định như thế nào?