xuất hoá đơn với ngành nghề chưa đăng ký

Kinh doanh, xuất hoá đơn ngành nghề chưa đăng ký