Lãi vay khi EBITDA âm

Ngày đăng : 31/05/2021 01:37 PM

Lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết luôn là một chủ đề nóng khi từ năm 2017, Chính Phủ giới hạn trần chi phí lãi vay không được vượt quá 20% EBITDA (Lợi nhuận trước chi phí lãi vay, khấu hao và thuế). Năm 2019, Nghị định 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực nâng tỷ lệ này lên 30% EBITDA.

Lãi vay khi EBITDA âm

Như vậy, xảy ra một số tình huống như sau:

Chi phí lãi vay sau khi bù trừ với Lãi tiền gửi, lãi cho vay (X)  > 0 < 0
EBITDA > 0 Min (30% x EBITDA; X) 0
< 0 ? 0

(?) Với trường hợp EBITDA âm, do chưa có quy định cụ thể tại văn bản Luật, doanh nghiệp vẫn lúng túng trong việc xác định chi phí lãi vay được trừ. Các quan điểm hiện tại chủ yếu triển khai theo hướng trong năm tính thuế, nếu EBITDA âm thì chi phí lãi vay (sau khi trừ lãi vay và lãi tiền gửi) không được trừ trong kỳ tính thuế đó nhưng việc chuyển tiếp kỳ sau thì có 2 quan điểm là

  1. Không được chuyển sang các kỳ tiếp theo: Đối chiếu theo hướng dẫn tại công văn số 881/CT-TTHT của Cục Thuế tỉnh Long An và hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của Tổng Cục thuế
  2. Được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo để xác định tổng chi phí lãi vay được trừ, thời gian chuyển lãi vay liên tục không quá 5 năm kể từ năm tiếp theo năm phát sinh. Để hình dung dễ hơn, độc giả tham khảo ví dụ sau:
Năm 1 2 3 4 5
EBITDA 1.000 500 -100 1.500 200
30% EBITDA 300 150 -30 450 60
Chi phí lãi vay 2.000 300 400 500 100
Lãi tiền gửi 1.800 100 100 100 0
Chi phí lãi vay đã bù trừ lãi tiền gửi 200 200 300 400 100
Chi phí lãi vay năm trước chuyển sang     50 350 300
Chi phí lãi vay được trừ 200 150 0 450 60
Chi phí lãi vay chưa được trừ, chuyển kỳ sau 0 50 350 300 340

Tham khảo trích dẫn Luật

Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 132/2020/NĐ-CP

3. Tổng chi phí lãi vay được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết:

a) Tổng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ của người nộp thuế được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp không vượt quá 30% của tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trong kỳ cộng chi phí lãi vay sau khi trừ lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ cộng chi phí khấu hao phát sinh trong kỳ của người nộp thuế;
b) Phần chi phí lãi vay không được trừ theo quy định tại điểm a khoản này được chuyển sang kỳ tính thuế tiếp theo khi xác định tổng chi phí lãi vay được trừ trong trường hợp tổng chi phí lãi vay phát sinh được trừ của kỳ tính thuế tiếp theo thấp hơn mức quy định tại điểm a khoản này. Thời gian chuyển chi phí lãi vay tính liên tục không quá 05 năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh chi phí lãi vay không được trừ;

Tham khảo công văn

Hướng dẫn của Tổng Cục thuế

Lãi vay khi ebitda âm

Công văn 881/CT-TTHT ngày 23 tháng 3 năm 2021

Lãi vay khi ebitda âm

[spoiler title=’English version’ style=’default’ collapse_link=’true’]

For businesses using debt, interest expense is often considered a “tax shield” when deducted from the tax base. However, in reality, for enterprises with related-party transactions, the determination of deductible borrowing costs is limited to a certain percentage (From 2019, this controlling rate is 30% EBITDA). So, if EBITDA is negative, how is the deductible interest expense determined?

Loan interest for businesses with related-party transactions is always a hot topic when from 2017, the Government limited the ceiling of interest expenses to not exceed 20% of EBITDA (Profit before interest, depreciation and tax). In 2019, Decree 68/2019/ND-CP took effect, raising this rate to 30% of EBITDA.

As such, there are several situations as follows:

Interest expenses after offset with deposit interest, loan interest (X)  > 0 < 0
EBITDA > 0 Min (30% x EBITDA; X) 0
< 0 ? 0

(?) In the case of negative EBITDA, because there is no specific regulation in the Law, enterprises are still confused in determining the deductible interest expense. Current views are mainly in the direction of the tax year, if EBITDA is negative then

 

– Interest expense (after deducting loan interest and deposit interest) is not deductible in that tax period but

– To be carried over to the next tax period to determine the total deductible interest expense, the period of interest transfer shall not exceed 5 years from the year following the year in which the interest is incurred.

(Compare according to the instructions in Official Dispatch No. 881/CT-TTHT of the Tax Department of Long An province and the guidance on the corporate income tax settlement in 2020 of the General Department of Taxation).

Year 1 2 3 4 5
EBITDA 1.000 500 -100 1.500 200
30% EBITDA 300 150 -30 450 60
Interest expenses 2.000 300 400 500 100
Deposit interests 1.800 100 100 100 0
Interest expenses offset deposit interest 200 200 300 400 100
Interest expenses bring forward from previous year     50 350 300
Deductible interest expenses 200 150 0 450 60
Interest expenses not deducted, transferred later 0 50 350 300 340

Legal Basis: Citation of law

Clause 3 Article 16 of Decree No. 132/2020/ND-CP

“3. Total loan interest cost is deducted in case of determining the income subject to corporate income tax of the enterprise engaged in related-party transactions:

  1. a) Total loan interest cost arising after deducting deposit interests and lending interests within a specific taxable period which is deducted during the process of determination of income subject to the corporate income tax is not 30% more than the net profit generated from business activities within the taxable period plus loan interest costs arising after deducting deposit interests and lending interests arising within the taxable period plus depreciation/amortization expenses arising within that period of a taxpayer;
  2. b) The portion of loan interest cost which is non-deductible as prescribed in point a of this clause is carried forward to the next taxable period for the determination of total loan interest cost deductible if total loan interest cost deductible in the next taxable period is lower than the amount prescribed in point a of this clause. The loan interest costs may be carried forward for a maximum consecutive period of 05 years, counting from the year following the year in which non-deductible loan interest costs arise;”
  3. Instructional basis: Citation of dispatch

Guidance of the General Department of Taxation

Dispatch No. 881/CT-TTHT of March 23, 2021

[/spoiler]

Biên soạn: Lê Mạnh Chiến – Tư vấn viên

Bản tin này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải ý kiến tư vấn cụ thể cho bất kì trường hợp nào.

Để biết thêm thông tin cụ thể, xin vui lòng liên hệ với các chuyên viên tư vấn.

Đăng kí để nhận bản tin từ Gonnapass


Mọi thông tin xin liên hệ:

Công ty TNHH Gonnapass

Phòng 701, tầng 7, toà nhà 3D Center, số 3 Duy Tân, P Dịch Vọng Hậu, Q Cầu Giấy, TP Hà Nội

Email: hotro@gonnapass.com

Facebook: https://www.facebook.com/gonnapass.com/

Website: https://gonnapass.com

Hotline: 0888 942 040

Tags
Ý kiến bình luận