bạn hỏi gonnapass trả lời

Chi phí vé máy bay, khách sạn do bên Việt Nam trả thay cho chuyên gia nhà thầu nước ngoài
Tỷ giá tính thuế TNCN xác định như thế nào?