Chi phí công tác

[ THẢO LUẬN ] KHẤU TRỪ THUẾ VÀ TÍNH CHI PHÍ VỚI HÓA ĐƠN MUA HÀNG LẬP SAU KHI ĐÃ XUẤT HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Điều kiện để chi phí đi công tác nước ngoài là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp?