TNCN

tăng mức giảm trừ gia cảnh
Thời điểm bắt đầu tính thu nhập với người nước ngoài