Thuế TNDN

Chi phí trước thành lập và các vấn đề liên quan?
[ BẠN HỎI – GONNA PASS TRẢ LỜI ] Chi phí lãi vay không được trừ của các bên có giao dịch liên kết theo nghị định 20/2017/ND-CP được tính như thế nào?
[ BẠN HỎI – GONNA PASS TRẢ LỜI ] Thuế FCT và CIT của công ty nhập khẩu phần mềm
[ BẠN HỎI – GONNA PASS TRẢ LỜI ] Đầu tư mở rộng và ưu đãi thuế TNDN?
[ BẠN HỎI – GONNA PASS TRẢ LỜI ] Chứng từ hợp lệ để được trừ CIT có bắt buộc có hợp đồng không? Nếu có thì ở quy định nào?