Tin tuyển dụng

Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng theo kế toán và theo thuế TNDN?
Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất khẩu?