Kế toán

Dự thảo giảm thuế suất thuế TNDN về 15 – 17% cho SMEs
Lưu ý về thuế khi làm hợp đồng mua dịch vụ của nước ngoài
Quy định về lỗ kết chuyển – Chuyển lỗ giữa các hoạt động được và không được ưu đãi thuế
So sánh các phương pháp tính giá hàng tồn kho
Thời điểm xác định nghĩa vụ thuế GTGT với hóa đơn điện tử
Thuế phải nộp cho hoạt động thuê máy móc từ nước ngoài
Thuế TNCN với thu nhập từ đầu tư vốn
Quy định về định mức chi phí nguyên vật liệu qua các thời kỳ
Hướng dẫn đăng ký và nộp tiền thuế điện tử
Các bước nộp BCTC đã kiểm toán qua mạng?