Kế toán

Tài khoản 128 trên các chỉ tiêu báo cáo tài chính
[Cập nhật] Quy định về định mức chi phí nguyên vật liệu qua các thời kỳ
Tính giá thành theo phương pháp hệ số
So sánh kiểm tra kiểm toán, thuế, hải quan
Nguyên tắc kế toán và chính sách thuế các khoản giảm trừ doanh thu theo thông tư 200/2014/TT-BTC
So sánh chi phí trả trước, tài sản và chi phí khi mua hàng
Dự thảo bộ luật lao động
Hướng dẫn sử dụng và giải đáp hệ thống nộp thuế điện tử E-tax
Chi phí tiền lương làm thêm giờ vượt mức quy định
Xử lý hóa đơn của doanh nghiệp bỏ trốn, ngừng hoạt động